English Meaning of Filipino Words by Katig.Com
Letrang Y
Yabag - Yurakan
yabag -  n. footstep                                                  May narinig akong mga yabag.
                                                                          I heard some footsteps.
yabang - n. pride, ego                                             Sobra ang yabang mo.
                                                                         You have too much pride.
yabong - n. growth
yagit - n. rubbish; debris
yagyag - n. trot; a trotline
yagyag - to spawn; to lay eggs
yagyag - jogging
yakag - induce; persuade
yakagin - to induce; to persuade
yakal - a native tree or timber
yakap - embrace
yakapin - to embrace
yaman - wealth; treasure
yamang - since                                                         Ako ang pupunta yamang ayaw mo.
                                                                          I will go since you don't want to.
yamas - bagasse
yamas, slang - wet fart; soil in underwear
yamba - threat
yambaan - to threaten
yamot - annoyance

English meaning of Filipino words by Katig

yanig - shake; quake
yanigin - to shake
yano - plain; simple
yantok - rattan
yao - leave
yaon - that
yapa - coarseness
yapak - n. footprint
yapak - adj. bare-footed
yapakan - step on                                                     Huwag mong yapakan ang halaman.
                                                                          Don't step on the plant.
yapos - hug, embrace                                              Mahigpit ang yapos mo.
                                                                           Your hug  is tight.
yapusan - n. hugging; embracing
yapusin - to hug; to embrace
yarda - yard
yari - made; finished
yari (yaring) - pron. this
yariin - to make; to finish
yata - maybe; can be; perhaps
yate - yatch
yaya - n. nanny                                                           Ang yaya ni baby ay mabait.
                                                                          Baby's nanny is kind.
yaya - v. invite
yayain - to invite                                                         Yayain mo sila sa ating pulong.
                                                                          Invite them to our meeting.

English meaning of Filipino words by Katig

yelo - ice, yellow                                                        Maglagay ka ng yelo sa baso.
                                                                          Put ice in the glass.
yeso - chalk
yoyo - a toy                                                                 Nawala ni Boboy ang kanyang yoyo.
                                                                          Boboy lost his yoyo.
yugto - chapter; part
yugyog - shake, dance
yugyugan - dance; dance party                              Sa bahay ang yugyugan natin.
                                                                          The dance party will be in our house.
yugyugin - to shake                                                  Masamang yugyugin ang sanggol.
                                                                         It's bad to shake an infant.
yuko - bow, stoop
yukuan - to bow; to stoop
yukyok - crouch
yumao - died, passed away                                   Yumao ang pasyente kahapon.
                                                                          The patient died yesterday.
yungib - cave, cavern                                               Maraming yungib sa Montalban.
                                                                          There are many caves in Montalban.
yupi - fold; dent; distort
yupin - to fold; to dent; to distort
yupi-yupi - dented; distorted
yurak - trample
yurakan - to trample                                                 Huwag yurakan ang aming mga
karapatan.
                                                                          Don't trample on our rights.
For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D      G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y

For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M   N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us