Ang lubid


1. May lubid na 9 metro ang haba. Puputulin mo ang lubid ng
paisa-isang piraso, isang metro ang bawat haba. Ilang putol
ang gagawin mo upang makakuha ng 9 piraso?


2. May lubid na 9 na metro ang haba. Gusto mong putulin ang
lubid sa isa at kalahating metro (1-1/2 metro) ang bawat haba
pero wala kang anumang panukat. Paano mo puputulin ang
lubid upang matiyak na 1-1/2 metro ang haba ng bawat isa?


The rope

1. A rope is 9 meters long.  You want to cut the rope into 9 pieces one
piece at a time - each piece being 1 meter long. How many times do you
have to cut the rope?

2. A rope is 9 meters long. You want to cut the rope into pieces one and a
half meters (1-1/2) long, each piece. But you do not have any measuring
tool. How do you cut the rope into pieces having 1-1/2 meters length?


The answers are at the bottom of this page.  (www.katig.com)
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Mga Palaisipan

Sino sila?
Word challenge
Fun with numbers
Sari-sari, madadali lang
Ang lubid
Sa gitna ng dagat
Ang magnanakaw
Paano nalaman ni Josh?
Paano nakatakas sa leon?
Nasaan ang parola?
What was wrong with the elevator?
The tragedy
The man and the oil lamp
The driver's license
The amazing box
The triangle
Why did the bridge fall
Answers:

1. You cut the rope 8 times only. You get 2 pieces on the 8th cut - the 8th
and the 9th pieces. (9 times is wrong.)

2. The 9-meter rope will produce 6 pieces having a length of 1-1/2 meters
each. Roll the rope into 6 loops. Hold the rope lightly and adjust the loops
slowly to make them the same size. (www.katig.com)