Filipino Meaning of English Words by Katig.Com
Letter Z
Zany  -  Zoom out
zany  -  n. komikero; tagapagpatawa

zany  -  adj. kuwela; kalog

zanier  -  mas kuwela; mas kalog

zaniest  -  pinakakuwela; pinakakalog

zeal  -  sugid; sigasig

zealot  -  panatiko

zealotry - pagkapanatiko;
      pagkamasigasig                 

zealous  -  masugid; masigasig

zebra  -  sebra

zenith  -  taluktok; kaitaasan; tugatog

zephyr  -  malumanay na hangin      

zero  -  sero; wala

zest  -  sigla; gana

zigzag  -  sigsag; paliku-liko; paese-ese  

zilch,
slang  -  bokya            

zillion  -  napakarami; hindi mabilang

zinc  -  zinc

zip  -  buksan (o isara) ang siper

zip  -  hagibis; haginit

zipped  -  binuksan (o isinara) ang siper

zipped  -  humagibis; humaginit

zipping  -  binubuksan o isinasara ang
       siper

zipping  -  humahagibis; humahaginit

zip code  -  zip
code                                              
zip gun  -  
paltik                                                 
zipper  -  siper

zit (
slang for pimple)  -  tigyawat

zodiac  -  zodyak

zodiac signs  -  mga simbolo ng zodyak

zonation  -  pagsosona; paghahati

zone  -  n. sona; purok; pook

zone -  v. hatiin sa sona o purok

zoo  -  zoo

zookeeper - tagapag-alaga ng mga         
           hayop sa zoo

zool  -  zoolohikal; zoolohista; zoolohiya

zoological  -  zoolohikal

zoologist  -  zoolohista

zoology  -  zoolohiya

zoom  - humagibis

zoom  -  palitan ang laki

zoom in  -  palakihin

zoom lens - zoom lens

zoom out  -  paliitin
A zany is a comedian.
Ang komikero ay isang komedyante.


Who is zanier - Willie Revillame or Ai-ai de las Alas?
Sino ang mas kuwela - si Willie Revillame o si Ai-ai de las Alas?
Who is the zaniest among Filipino comedians?
Sino ang pinakakuwela sa mga Filipinong komedyante?Francis Pangilinan is a zealous admirer of Sharon Cuneta.
Si Francis Pangilinan ay masugid na tagahanga ni Sharon Cuneta.
A zebra looks like a horse with black stripes on the body.
Ang sebra ay parang kabayo na may mga itim na guhit sa katawan.


I can feel the zephyr blowing in my face.
Dama ko ang ihip ng malumanay na hangin sa aking mukha.
The road to Baguio is zigzag.
Ang daan patungong Baguio ay paliku-liko.
Zilch is a
slang word which means zero or nothing.
Ang bokya ay
salitang balbal na ang ibig sabihin ay sero o wala.
There are zillions of sand particles on earth.
Napakarami ang mga butil ng buhangin sa mundo.
A zinc is a type of white metal used in galvanizing
Ang zinc ay isang puting bakal na ginagamit sa paggagalbanisa.
'
A zip code is a number assigned to identify a place..
Ang zip code ay numerong pantukoy sa isang lugar.  
A zip gun is a homemade pistol.
Ang paltik ay isang pistola na gawang-bahay.
Zodiac is the pathway of the sun and the planets in the sky.
Ang zodyak ay ang daanan ng araw at mga planeta sa kalawakan.
The zodiac signs are used in making horoscope.
Ang mga simbolo ng zodyak ay ginagamit sa paghuhula.


A zoo is a place where animals live and are cared for. Ang zoo ay
lugar na kung saan nakatira at inaalagaan ang mga hayop.A zool pertains to zoological, zoologist, or zoology.

Zoological is something pertaining to zoology.
Ang zoolohikal ay bagay na nauukol sa zoolohiya.
A zoologist is a specialist in zoology.
Ang zoolohista ay isang dalubhasa sa zoolohiya.
Zoology is the science of studying animals.
Ang zoolohiya ay ang angham ng pag-aaral sa mga hayop.


Zoom lens are used for close-up shots, or for enlarging an image.
Ang zoom lens ay ginagamit na pangklos-up, o pampalaki ng imahe.
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M   N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Your Ad Here
Your Ad Here