Tagalog Equivalent of English Words by Katig.Com
Letter W
Wage to Wrote

wage (salary) - sahod; suweldo; kita
wagon - kariton
waist - baywang
waistline - baywang; sukat ng baywang
wait - hintay; maghintay
waited - naghintay
waiting - naghihintay
waiter - weyter; tagapagsilbi
waiting - naghihintay
walk - lakad; maglakad
walked - naglakad
walking - naglalakad
wall - dingding; pader                          Wall of Intramuros. Pader ng Intramuros
wallet - pitaka
want - gusto; nais
wanted - ginusto; ninais
wanted - pangangailangan                Wanted for employment. Pangangailangan sa
trabaho
wanted - pinaghahanap                      wanted person. Taong pinaghahanap ng batas.
wanting - ginugusto; ninanais
war - giyera; digmaan                          Middle East war. Giyera sa Gitnang Silangan
war - away                                              Warring faction. Magkaaway na grupo.
ware - gamit; paninda
warehouse - bodega; imbakan ng gamit
warm - mainit
warmed - pinainit                                 I warmed the water. Pinainit ko ang tubig.
warming - pinaiinit
warn - banta; magbanta; babala; magbabala
warned - nagbanta; nagbabala
warning - n. banta; babala
warning - v. nagbabanta; nagbababala
warrior - mandirigma
was - ay                                                  I was here yesterday. Ako ay nandito kahapon
wasp - putakti
waste - n. dumi; basura
waste - v. aksaya; mag-aksaya
waste,
slang - patayin; magpatay
wasted - nag-aksaya
wasted,
slang - pinatay
wasteful - maaksaya
wasting - nag-aaksaya
wasting,
slang - pinapatay
watch - n.  relo, orasan
watch - v. bantayan, tingnan, matyagan
watchful - mapagbantay, mapagtingin, mapagmatyag
water - n. tubig
water - v. tubigan, diligin
watery - matubig
wave - n. alon
wave - v. kaway, kakaway
waved - kumaway
waving - kumakaway
way - daan; daanan
Tagalog equivalent of English words by Katig.Com

we - tayo; kami
weak - mahina
weakling - pipitsugin,
slang
wealth (riches) - kayamanan; karangyaan
wealthy (rich) - mayaman; marangya
wear - n.suot; kasuotan                      Winter wear. Suot panlamig. Kasuotang panlamig.
wear - n. pagkagasgas; pagkasira
wear - v. isuot; magsuot
wearing - nagsusuot
weather - panahon                               Weather condition. Lagay ng panahon
Wednesday - Miyerkules
weed - damo
week - linggo
weekly - lingguhan
weep - iyak; pag-iyak
weeping - umiiyak
welcome - maligayang pagdating
welfare - kapakanan
well - n. balon
well - adj. mabuti
well being - mabuting pagkatao
wept - umiyak
were - ay                                                 We were here yesterday. Kami ay nandito kahapon.
west - kanluran
westerly - pakanluran
wet - basa

Tagalog equivalent of English words

whale - balyena
wharf - pantalan; daungan
what -ano
why - bakit
wheel (tire) - gulong
when - kalian
where - saan
whether - kung
while - habang
who - sino
whole - buo
wild boar - baboy damo
wore - nagsuot
world - mundo; daigdig
worldly - makamundo
worm - bulate; uod
worth - halaga
worthy - mahalaga
wound - sugat
wounded - sugatan; nasugatan
write - sulat; magsulat
writing - sumusulat
wrong (false) - mali
wrote - sumulat
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M   N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Your Ad Here
Your Ad Here