English-Filipino Word Translation by Katig.Com
Letter S
Saber - Swimming pool

saber - n. sable
sack - n. sako; langgotse
sacred (holy) - sagrado; banal
sacrifice - n. sakripisyo
sad - malungkot; malumbay
saddened - nalungkot; nalumbay
saddle - n. siya
safe - n. kaban; kabang bakal
safe - adj. ligtas
safeguard - n. tagapagligtas
safeguard - v. bantayan; proteksyonan
safety - n. kaligtasan
sail - n. layag
sail - v. layag; maglayag
sailed - v. lumayag
sailing - v. naglalayag
sailor - n. manlalayag; mandaragat
sake - kapakanan
salad - salad
salaried - suwelduhan
salary - suweldo; sahod
sale - bentahan
saliva - laway
salt - asin
salted - inasinan
salty - maalat
salute - saludo
salvation - n. kaligtasan
same - pareho
sand - n. buhangin
sandpaper - liha; papel de liha
sandy - adj.  mabuhangin
sarcasm - n. panunuya
sarcastic - adj. mapanuya
Saturday - Sabado

English-Filipino word translation by Katig.Com

scam - raket
scandal - eskandalo
scandalous - eskandalosa; eskandaloso
scar - pilat; piklat
scare - takutin
scary - nakakatakot
September - Setyembre
serious - seryoso; malubha
sermon - sermon
shall - dapat
sheep - tupa
sheet - piraso; ritaso
shim - kalso
shine - tinag
ship - bapor
shot - barilin; binaril
should - dapat
shoulder - n. balikat
shoulder - v. balikatin
shout - sigaw
shouting match - sigawan

English-Filipino word translation by Katig.Com

sibling - kapatid
similar - katulad; kahawig
simple - payak
sin - kasalanan
sincere - taos sa puso
sing - kumanta
singer - mang-aawit; manganganta
sinner - makasalanan
size - sukat
small - maliit
smaller - mas maliit
smallest - pinakamaliit
snail - suso
soldier - sundalo
son - anak na lalake
song - kanta
stamina - tibay ng katawan
statue - estatuwa
stingy - kuripot
straight - tuwid
street - kalye
strength - lakas; tibay
strike - aklas; aklasan
strong - malakas
stronger - mas malakas
strongest - pinakamalakas
sugar - asukal
sugary - matamis; maasukal
sun - araw
sung - kumanta
Sunday - Linggo
sunny - adj. maaraw
sure - sigurado
surrender - suko
sweet - matamis
sweetened - tinamisan; minatamisan
sweetheart - kasintahan; katipan
swim - langoy
swimmer - manlalangoy
swimming pool - languyan
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M   N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Your Ad Here
Your Ad Here