English-Tagalog Dictionary
English-Tagalog Word Translation and Equivalent


Letter P

pocket - n. bulsa; lukbutan
pocket - v. ibulsa
pocketbook - kalupi
poet - makata
point (period) - tuldok
poison (venom) - lason
police - pulis; alagad ng batas
policeman - pulis; alagad ng batas
Polish - n. mamayan ng Poland
polish – v. pakintabin
polite - magalang
political- pangpolitika
politics - politika
pond - lawa
pool - languyan
poor - mahirap; maralita
popular - tanyag; sikat
popularity - katanyagan; kasikatan
population - sangkatauhan; populasyon
position - puwesto; kinatatayuan
possess - ariin
possession - ari-arian; pag-aari
possibility - posiibilidad; maaari
possible - maaaring mangyari; maaari
post - poste; haligi
post office - koreo
postal - pagkoreo
postpone - ipagliban
pot - paso; palayok
pound - pukpukin
pour - buhos; ibuhos
poverty - kahirapan; karalitaan
powder - pulbos
power - kapangyarihan; lakas
powerful - makapangyarihan; malakas
practice - pagsasanay
praise - pagpuri
pray - manalangin; magdasal
prayer - dasal; dalangin; panalangin
preach - mangaral
preacher- mangangaral
precious - mahalaga
prefer - mas gusto
prejudice - bigat ng loob; mabigat ang dugo
preparation - paghahanda
prepare - maghanda
presence - pagdalo
present - kasalukuyan; bigyan, kaloob
preserve - iimbak
president - pangulo
presidential - pampanguluhan
press - idiin; pamamahayag
pressure - bigat; pagdiin
pressure - presyon        (blood pressure - presyon ng dugo)
pretend - magkunwari; magmaang-maangan
pretty - maganda; marikit
prevent - hadlangan
price - halaga; presyo
priest - pari
print - ilimbag; limbagin
printing press - limbagan
prison - bilangguan; kulungan, kalaboso
prisoner - bilanggo
private - pribado; pangsarili
privately - papribado; pasarili
prize - n. premyo
protection - pagkupkop
proud - mayabang; palalo
prove - patunayan
provide - sustentuhan
provide for - magsustento
public - mamamayan; madla
puke (vomit) -  n. suka
puke 9vomit) - v. suka
puked (vomited) - v. sumuka
puking (vomiting) - v. sumusuka
pull - hilahin; hatakin
pulse - n. pulso; tibok
pump - bomba; bombahin
punish - parusahan
punishment - parusa; kaparusahan
pup (puppy) - n. tuta
pupil - mag-aaral; estudyante
puppet - tau-tauhan; tuta,
slang
purchase - bilihin; pinamile
pure - puro; dalisay; lantay
purely - walang halo
purpose - sadya; dahilan
push - v. tulak; itulak
pushed - v. itinulak
pushing - v. itinutulak
put - ilagay
puzzle - bugtong; palaisipan

More English words here starting with letter P
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M   N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Your Ad Here
Your Ad Here