Nothing is more
repugnant than the
smell of injustice.


Ignorance breeds
poverty and poverty
breeds ignorance.

It is time we Filipinos
join hands to break
this vicious cycle.
English-Tagalog Word Translation by Katig.Com
Letter P
Pace - Plural

pace - marahang hakbang
pacify - payapain
pack - n. pakete                                    Pack of cigarette. Pakete ng sigarilyo.
pack - v. balot; magbalot                     Pack some clothes. Magbalot ng ilang damit
packed - nagbalot
packing - nagbabalot
package - pakete; balutan
pad - n. sulatan
pad,
slang - n. tirahan
pad - v. dagdagan; palakihin
paddle - sagwan
paddock - kural
padlock - n. kandado
padlock - v. ikandado; kandaduhan
padre (priest) - pari
pagan - pagano
page - pahina
page - tagapaglingkod
pageant - pagtatanghal na maringal
pagona - pagoda; tore
paid - v. nagbayad; binayaran
pail - timba; balde
pain - sakit; hapdi; kirot
painful - masakit; mahapdi; makirot
painstaking - maingat
paint - pintura; kulay
painter - pintor
painting - kuwadro; larawan
pair - pares; tambal; dalawahan
pair - pagparisin; pagtambalin

Katig.Com's English-Tagalog word translation

palace - palasyo
palatial - malapalasyo
pale - maputla; namumutla                You look pale. Maputla ka.
paleness - pamumutla
paler - mas maputla
palest - pinakamaputla
paled - pumutla
paling - pumuputla
palm - palad
Palm Sunday - Linggo ng Palaspas
palpitate - tibok; tumibok
palpitated - tumibok
palpitating - tumitibok
palpitation - pagtibok
palsy - paralisis

English-Tagalog word translation by Katig.Com

pan- kawali
paper - papel
pardon - n. kapatawaran                     The pardon was revoked. Binawi ang kapatawaran.
pardon - v. patawarin                           Pardon them. Patawarin mo sila.
parent - magulang
park - liwasan
parking lot - n. paradahan
part - bahagi; piyesa
partial - bahagi; kabahagi
particularly - lalu na
partly  - nangangalahati
party - pagtitipon, kasayahan
pass - n. daanan; lagusan                 Tirad Pass. Daanang Tirad.
pass - v. lampasan                              Pass the car. Lampasan mo ang kotse.
pass - v. pasa, ipasa                           Pass the student. Ipasa mo ang estudyante.
passed - pumasa
passing - pumapasa
passage - lusutan, daanan, lagusan
passenger - pasahero, sakay
past - nakaraan; nakalipas
path - landas, daanan
patience - tiyaga, tiis
patient - n. maysakit
patient - adj. matiyaga; matiisin; mapagtiyaga; mapagtiis
pattern - huwaran, hulmahan

English-Tagalog word translation by Katig.Com

pause - pansamantalang pagtigil
pay - v. bayad; magbayad
paycheck - suweldo; tseke ng suweldo
payment - n. bayad; kabayaran
peace - kapayapaan
peaceful - payapa; tahimik
peacefully - mapayapa; matahimik
peacetime - panahon ng kapayapaan; panahon ng katahimikan
pearl - perlas
pearly - malaperlas
peculiar - pambihira
pen - pluma; panulat
pencil - lapis
penny - sentimo; kusing
people - mga tao
pepper - sili; paminta
per - ayon sa
perfect - ganap
perfection - pagiging ganap
perfectly - ganap
perform - gampanan
performance - pagganap
perhaps (maybe) - marahil; sakali
period - panahon; tuldok
periodic table - n. talaang peryodiko
permanent - permanente; palagian
permanent - pang habang buhay; walang pagbabago
permit - n. permiso; pagpayag
permit - v. payagan, hayaan
permitted - v. pinayagan, hinayaan
permitting - v. pinapayagan, hinahayaan
persevere - sikap; sikapin
perseverance - pagsisikap
person - tao
personal - pangsarili,
personally - sinarili
persuade - himukin
pestilence - salot
pet - alagang hayop

Katig.Com's English-Tagalog word translation

photograph - larawan, litrato
pick - piliin, pulutin
picture - larawan, litrato
piece - bahagi, piraso
pig(hog) - baboy
pile - tumpok
pin - aspile
pinch - kurutin, ipitin
pink - kulay rosas
pipe - kuwako, daluyan, tubo
pity - awa, maawa
place - lugar, pook, ilagay
plain - simple, payak, kapatagan
plan - plano, balak
plant - halaman; tanim
plant - pagawaan; planta
plate - plato; pinggan
play - laro; maglaro
playboy - gigolo; bohemyo
playground - palaruan
player - manlalaro
pleasant - kasiya-siya
please - paki
pleasure - kasiyahan
plenty - marami
plough - araro
ploy - pakana
plural - pangmaramihan

More English words here starting with letter P
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M   N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Your Ad Here
Your Ad Here