English-Tagalog Dictionary and Thesaurus by Katig.Com
Letter N
Nail - Nursery

nail - pako; kuko (fingernail)
naked - hubad; hubo
name - n. pangalan
name - v . sabihin; itukoy
narrow - makitid
narrow-minded - makitid ang isip
narrower - mas makitid
narrowest - pinakamakitid
nation - bayan; bansa
national - pambansa
native - katutubo
natural - taal
naturally - siempre
nature - kalikasan
near - malapit; karatig
nearly (almost) - halos; muntik na
necessary - kailangan
necessity - pangangailangan
neck - leeg
need - pangangailangan; kailangan
needless - hindi kailangan
needle - karayom
neglect - kapabayaan; pabayaan
neglectful - pabaya
neighbor - kapitbahay
neighborhood - kabahayanan; purok
neither - wala ni isa
nephew - pamangkin
nest - pugad
net - lambat
new - bago
newly - baguhan
news - balita
newscaster - tagapagbalita
newspaper - diaryo; pahayagan; babasahin
next - susunod; kasunod
nice - mainam; mabuti
nickname - palayaw
night - gabi
nightmare - bangungot
nine - siyam
nineteen - labing-siyam
ninety - siyamnapu
noble - maharlika
nobody - walang tao; walang kabuluhan na tao
nod - tango; tumango
noise - ingay
noisy - maingay
none - wala
nonsense - kalokohan; kalukohan; walang saysay
noon - tanghali
nor –-wala ni
north - hilaga
northerly - pahilaga
northern - banding hilaga
northwatd - papuntang hilaga
northwest - hilagang kanluran
nose - ilong
nosy - maulirat; tsismosa (female); trismoso (male)
not - hindi
note - n. sulat
note - v. isulat; tandaan
nothing - wala
notice - babala; paunawa
noticeable - kapansin-pansin
November - Nobyembre
now - ngayon
nowadays - sa kasalukuyan; sa panahong ito
nowhere - wala kahit saan
nude - hubad; hubo; walang suot; walang damit
nuisance - abala
number - bilang; numero
numerous - marami
nurse - nars
nursery -alagaan ng mga sanggol
nursery - halamanan
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M   N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Your Ad Here
Your Ad Here