Nothing is more
repugnant than the
smell of injustice.


Ignorance breeds
poverty and poverty
breeds ignorance.

It is time we Filipinos
join hands to break
this vicious cycle.
English-Tagalog Dictionary by Katig.Com
Letter L
Lack - Lung


lack - kulang; kulangin
lacking - kakulangan
ladder - hagdan; hagdanan
lady - babae
lady-like - mahinhin
lake - lawa
lamp - ilaw; lampara
land - lupa; lupain
landing - n. daungan
landing - pagdaong; pagbaba
landlady - kasera
landlord - kasero
language - wika; salita
large - malaki
largely - halos
last - huli; natira
late - nahuli
lately - kamakailan
later - mamaya
laugh - tumawa; humalakhak
laughter - tawanan; halakhakan
law - batas; kautusan
lawyer - abogado; manananggol (defense lawyer); taga-usig (prosecuting lawyer)
lay - ibaba; ihiga
lazy - tamad
lead - n. tingga
lead - v. mauna; mamuno
leader - puno, namumuno; pinuno
leadership - pamunuan
leading - nangunguna
leaf - dahon
leak - tulo; butas
lean - sumandal
learning - natututo; kaalaman
least - pinakakaunti
leather - balat; katad
leave - umalis
leaves - mga dahon
left - kaliwa
left - nakaalis; natira
left-handed - kaliwete
lefty - kaliwete
leg - binti
lend - pahiramin; pautangin
length - haba; kahabaan
less - kaunti; kulang
lessen - bawasan; kulangan
lesson - aral; leksyon
lest - kung hindi
let (allow) - hayaan; pabayaan
letter (mail) - liham; sulat                   I received a letter. May tinanggap akong sulat.
level - n. antas; palapag
level - adj. pantay; patag
level - magsabi ng totoo                    Level with me. Magsabi ka ng totoo sa akin.
library - aklatan
lid - takip, suklob
lie - mahiga
lie - magsinungaling; kasinungalingan
life - buhay; kabuhayan (livelihood)
lift - itaas; buhatin; ialsa
light - n. liwanag; ilaw
llght - v. sindihan
light - adj . magaan
lighten - gaanan
lightly - magaan
like - gusto; ibig
likely - malamang; malamang mangyari
limb - sanga
limit - taning; sukat; takda
lip - labi
liquid - malatubig
list - listahan
listen - makinig
literary - pampanitikan
literature - panitikan
little - maliit
live - buhay; mamuhay
live - tira; nakatira                                I don’t live here. Hindi ako nakatira rito.
living - kabuhayan
living room - sala; salas
load - n. bigat; laman
load - v. isakay; hakutin
loan - n. hiram; utang;
loan - v.  pahiramin; pautangin
local - pampook
lock - kandado; susi
lodging - tirahan; panuluyan
log - troso
lone - nag-iisa; napag-iisa
lonely - nalulungkot; nalulumbay
long - mahaba
look - tingin; tingnan; tumingin
look after - damayan, asikasuhin, alagaan
look forward to - abangan, hintayin
loose - maluwag
lord - panginoon, lakan, (amo – boss)
lose - iwala, mawala
lot - lote; lupa
lots of - marami, napakarami
loud - malakas; maingay
loudly - palakas
love - n. pag-big; pagmamahal
love - v. ibigin; mahalin
lovely - maganda; kahali-halina
lover - kasintahan; kalaguyo
low - mababa
lower - adj. mas mababa
lower - v. ibaba
loyal - matapat; taos; taimtim
loyalty - katapatan
lubricate - langisan; dulasan
luck - suwerte; kapalaran
luckless - malas; walang suwerte; kapos (or kapus) palad
lucky - masuwerte; mapalad
luggage - bagahe; dala-dalahan; abubot
lump - tumpok; bukol
lunch - tanghalian
lung - baga
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M   N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Your Ad Here
Your Ad Here