English-Filipino Online Dictionary by Katig.Com
Letter J
Job - Juxtaposition

job - trabaho; hanapbuhay
job-hunting - hanap trabaho
jobless - walang trabaho; walang hanapbuhay
jockey - hinete
join - anib; dugtong
joined - umanib; dumugtong
joining - umaanib; dumudugtong
joint – kasukasuan
joint - magkasama; magkaanib
joist - biga

English-Filipino online dictionary by Katig.Com

joke – biro
joker - mapagbiro
jolly - masaya
jot - sumulat; isulat
jotted - sumulat; isinulat
jotting - nagsusulat; isinusulat
journal - talaarawan
journalism - pamamahayag
journalist - mamamahayag
journey - n. paglalakbay
journey - v. maglakbay; lakbayin
journeyed - naglakbay; nilakbay
journeying - naglalakbay; nilalakbay
jovial - masayahin
joy – tuwa, galak; saya
joyful - natutuwa; nagagalak
joyfully - may pagkatuwa; may pagkagalak

English-Filipino online dictionary by Katig.Com

jubilant - nakasasaya; nakagagalak
jubilation - pagsasaya; kagalakan
judge - n. hukom
judge - v. husgahan
judgment - hatol; kapasyahan
judgmental - mapaghusga
judicious - matalino
jug - pitsel
juice - katas
juiceless - walang katas; tuyo
juicy - makatas
July – Hulyo
jumble - paghaluin
jump - lukso; talon
jumped - lumukso; tumalon
jumping - tumatalon; lumulukso
junction - salikop
June - Hunyo
jungle - gubat
junk - n. basura
junk - v. ibasura; itapon

English-Filipino online dictionary by Katig.Com

jurisdiction - nasasakupan
jurist - hurado; tagahatol
juror - hurado; tagahatol
jury - lupong tagahatol
just - husto; makatarungan
just - lang                                                         Just you. Ikaw lang
justice - katarungan; hustisya
justifiable - mapapangatuwiran; karapat-dapat
justification - katuwiran
justify - bigyan katuwiran
jut - umungos
juvenile - pambata; ukol sa bata
juxtaposition - pagkakatabi


Go to next page for letter J
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M   N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
KATIG.COM
Your Ad Here
Your Ad Here