Nothing is more
repugnant than the
smell of injustice.


Ignorance breeds
poverty and poverty
breeds ignorance.

It is time we Filipinos
join hands to break
this vicious cycle.
English-Tagalog Dictionary and Thesaurus by Katig.Com
Letter I
Ice - Itemize


I - pron. ako
ice - n. yelo
ice cream - n. sorbetes
idea - kaisipan; palagay
ideal - adj. huwaran; uliran
identification - pagkilala; pagkakakilalanan
identified - nakilala; kinilala
identify - kilalanin
identity - katauhan
idiot - tanga
idle - walang ginagawa; batugan; tamad
if - kung
ignite - sindihan
ignorance - kamangmangan
ignorant - mangmang
ignore - iwasan; huwag pansinin
ill - may sakit; may karamdamam
illegal - labag sa batas; hindi legal
illness (disease) - sakit; karamdaman
imagination (hallucination) - guniguni
immediate - ngayon din
immediately - madalian
immense - malaki; malawak
imitate (duplicate) - gayahin
imitation - imitasyon; peke
impatient - mainipin; walang tiyaga
impersonate - gayahin
impolite - walang galang; bastos
important (valuable) - mahalaga
imprison - ibilanggo; ikulong
impromptu - biglaan; walang paghahanda
improper - mali; baluktot
improve - pagbutihin; paghusayin

English-Tagalog Dictionary and Thesaurus by katig.Com

in - sa loob
inauguration - pasinaya
inch - n. pulgada
incident - n. pagyayari; kaganapan
include - isama; ilakip; isaloob
income - kita; kinita; kinikita
increase - paramihin; dagdagan
independence (freedom) - kalayaan; kasarinlan
individual - pansarili; isahan
individualistic - makasarili
indoors - looban
inexpensive (cheap) - mura; mababang halaga
infect - hawa; manghawa
infectious - nakakahawa
influence - bisa; kalakasan; kakayahan
inform - paalam; pagbigay-alam
information - kaalaman
injure - saktan
injured - nasaktan
injurious - nakasasakit
ink - tinta
inn - bahay-pahingahan
inquire - usisain; magtanong
insect - insekto
insecticide - lason; pamatay ng insekto
inside - sa loob
insider - tagaloob
instant - kisapmata; iglap
instead - sa halip
instrument - instrumento
insult - mura; murahin
insurance - seguro
intend - balakin; sadyain
intent - balak, intensiyon
interest - hilig; tubo
interesting - kaayaaya
interfere - makialam
international - pandaigdig
interrupt - sabat; putol
introduce - ipakilala
invent - imbentuhin; tuklasin; tumuklas
invention - imbento; tuklas
invitation - paanyaya; imbitasyon
invite - anyayahin; imbitahin

Katig.Com's English-Tagalog Dictionary and Thesaurus

iron - bakal, asero
irrigate - tubigan
irrigation - patubid
irritate - kunsumihin
irritating - nakakakunsumi
irritation - kunsumisyon
is - ay
island - pulo; isla
isolate - ibukod
isolated - nakabukod
issue - n. labas; lathala
issue - v. maglabas; maglathala
itch - kati
itchy - makati
item (things) - gamit; bagay
itemize - isa-isahin
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M   N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Your Ad Here
Your Ad Here