Nothing is more
repugnant than the
smell of injustice.


Ignorance breeds
poverty and poverty
breeds ignorance.

It is time we Filipinos
join hands to break
this vicious cycle.
English-Tagalog Online Dictionary by Katig.Com
Translation, Meaning, Example of Use
Page 1 of letter C
Cab - Cloudy


cab - taksi
cabaret - kabaret
cabbage - repolyo
cacao - kakaw
cadence - kadensya
cadet - kadete; sundalo
cadre - kadre
cafeteria - kapeterya
cake - puto; bibingka
calculate - kuwentahin; tuusin
calf - bulo; bisero
call - n. tawag                                   You have a call from the U.S. May tawag ka mula sa Amerika.
call - v. tawag; tawagan                  Don't call me early. Huwag mo akong tawagan nang maaga.
called - tumawag
calling - n. adhikain
calling - v. tumatawag
calling card - tarheta
calm - hinahon; panatag
calmly - mahinahon; mapanatag
camp - kampo; himpilan
campus - kampus
can - n. lata                                                 One can of milk. Isang lata ng gatas.
can - v. kaya; pwede                                  You can do it. Kaya mong gawin.
canal - kanal; daluyan
canary - kanaryo
canyon - bangin
cap - sombrero
capital - puhunan; pangulong-bayan
captain - kapitan
car - sasakyan; kotse
caravan - karaban
card - tarheta; itiketa
care - pagkalinga;                                     Give him care. Bigyan mo siya ng pagkalinga.
care - malasakit                                         I care for you. May malasakit ako sa iyo.
careful - maingat
careless - pabaya; walang ingat            Don't be careless. Huwag kang pabaya.
carriage - kalesa; karwahe
carrier - tagapagdala; may dala
carry - buhatin; dalahin
carry on - ipagpatuloy
cart - kariton; kareton
carton - karton
case (box) - kahon; lalagyan
case (lawsuit) - kaso; demanda
castle - kastilyo
cat - pusa
catch - hulihin; saluhin
catcher - tagasalo
cattle (cow) - baka

celebrate - ipagdiwang
celebration - pagdiriwang
cent - sentimo; kusing
ceremony - seremonya
certain - tiyak; sigurado
chain - n. kadena; tanikala                 The chain is made of metal. Ang kadena ay gawa sa bakal.
chain - v. ikadena                                 Don't chain the dog. Huwag mong ikadena ang aso.
chained - v. ikinadena        
chair - upuan; silya
chairman - pinuno; lider
chance - pagkakataon; baka sakali
change (coins) - barya
change - n. bagbabago; pagpapalit      The country needs change. Kailangan ng bansa ang pagbabago.
change - n. barya; palit                             Do you have change for P100? May barya ka sa P100?
change - v. baguhin; palitan                    Change your dress. Palitan mo ang iyong damit.
character - n. tao; tauhan                         He is a bad character. Siya ay masamang tao.
character - ugali; pag-uugali                   Change your character. Baguhin mo ang iyong ugali.
charge - n. bintang                                    The prosecutor read the charge. Binasa ng taga-usig ang bintang.
charge - n. singil                                        His charge is too much. Mahal ang kanyang singil.
charge - v. singil; singilin                         Don't charge me too much. Huwag mo akong singilin ng mahal.
charge - sugod; sugurin                          Charge the enemy! Sugurin ang mga kaaway!
charity - kawanggawa
charitable - mapagkawanggawa
charm - panggayuma; bighani
cheap - mura
cheaper - mas mura
cheapest - pinakamura
cheapskate - barat
check - n. tseke
check - v. manmanan; suriin
cheer - saya; bunyi
cheer - magsaya; ipagsaya; magbunyi; ipagbunyi
cheerful - masayahin
chest - dibdib
chicken - manok
chieftain - puno
child - bata; anak
children - mga bata; mga anak
chimney - asuhan
choice - pili
choke - sakal; bulunan
choked - sinakal; nasakal; nabulunan
choose - piliin
Christmas - Pasko
Christmas season - Kapaskuhan
church - simbahan

circle - bilog
circular - pahayag; pahayagan
circular - pabilog
citizen - mamamayan
citizenship - pagkamamamayan
city - lunsod; lungsod; syodad; ciudad

City Hall - Pamahalaang Pambayan; Gusaling Panglunsod

civilization - katauhan; kabihasnan
civilized - makatao; makabihasnan

claim - angkin; mangangkin; angkinin
claimant - mangaangkin
clan - angkan
clap - palakpak; palakpakan
class - uri; klase
classification - kaurian; pag-uuri
classify - uriin
clay - putik
clean - adj. malinis
clean - v. linis; linisin; maglinis
cleaner - n. tagalinis
cleaner - adj. mas malinis
cleanest - adj. pinakamalinis
clear - malinaw; maliwanag
clearer - mas malinaw; mas maliwanang
clearest - pinakamalinaw; pinakamaliwanag
cleavage - dibdib
clever - marunong; matalino; tuso
cliff - bangin
climb - akyat; akyatin
climber - mangaakyat
clock - relo; orasan
close - sarado; isara
close - malapit
closer - mas malapit
closest - pinakamalapit
closet - taguan ng damit
clothes - damit; bihisan
clothesline - sampayan
cloud - n. ulap
cloudy - adj. maulap

More English words here starting with letter C
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us