Nothing is more
repugnant than the
smell of injustice.


Ignorance breeds
poverty and poverty
breeds ignorance.

It is time we Filipinos
join hands to break
this vicious cycle.
English-Tagalog Dictionary and Thesaurus by Katig.Com
Translation, Meaning, Example of Use
Letter B
Babe - Blue


babe, slang - babae; batang babae
baboon - unggoy
baby (infant) - sanggol; bata
baby-sit - magbantay ng sanggol o bata
baby-sitting - pagbabantay ng sanggol o bata
bachelor - binata
back - adj. sa likod
back - n. likod
back - v. balik; bumalik
back - v. itaguyod; suportahan
backbone - gulugod
backer - tagapagtaguyod; tagasuporta
backpack - bakpak
backpay - habol-bayad
backward - paurong; patalikod
backyard - likuran
bad - masama
bag - supot; bayong; bag
badge - tsapa
bail - piyansa
baker - panadero
bakery - panaderya
balance - panimbang                          He lost his balance.
                                                Nawalan siya ng panimbang.
balance - balanse                                Bank balance. Balanse sa bangko.
balance (scale) - timbangan              They used the balance.
                                                Ginamit nila ang timbangan.        
ball - bola                                               Let’s play ball. Laro tayo ng bola.
ball - sayawan
ballpark - palaruan
bamboo - kawayan
ban - ipagbawal
banana - saging
banca - bangka
band - pulutong
bandage - n. benta
bandage - v. bendahan
bandit - bandido
bank - bangko; pampang                   There is a bank nearly.
                                                May bangko malapit dito.
bank - pampang                                   They are at the river bank.
                                                Sila ay nasa pampang ng ilog.
bankroll - gastusan; tustusan
barber - barbero                                   He is a good barber.
                                                Siya ay mahusay na barbero.
bare - hubad
bark - tahol
basket - buslo                                       Put the fruits in the basket.
                                                Ilagay ang mga prutas sa buslo.
bathe - maligo
bathroom - paliguan
battle - labanan; digmaan
beautiful - maganda                            Your dress is beautiful.
                                                Maganda ang  damit mo.
bed - kama; higaan; tulugan              You sleep in bed. Matulog ka sa kama.
bedroom - silid tulugan
before - bago                                         Let me know before you go.
                                                Magpaalam ka bago ka umalis.
beggar - pulubi                                      There are beggars in the city.
                                                May mga pulubi sa lunsod.
behind - sa likod; sa kabila                He hides behind the wall.
                                                Nagtago siya sa likod ng dingding.
being - pagkatao
belief - paniwala; paniniwala
believe - maniwala; paniwalaan
bell - kampana; batingaw
below (under) - sa ibaba; sa ilalim
belt - n. sinturon
beside - tabi; sa tabi
best - adj. pinakamahusay
better - adj. mas mahusay
between - adj. sa pagitan
beyond - sa kabila

English-Tagalog dictionary and thesaurus by Katig.Com

big (huge) - adj. malaki
bigger - adj. mas malaki
biggest - adj. pinakamalaki
bind - talian
bird - ibon
birth - kapanganakan
birthday - araw ng kapanganakan
bite - kagatin
bitter - mapait; masaklap
black - itim
blackboard - pisara
blade - talim
bleed - dumugo
bless - pagpalain
blessing - pagpapala
blind - n. kurtina
blind - adj. bulag; seeing impaired
block - v. harangan; barahan
blood - n. dugo
bloody - adj. madugo; duguan
blow - hipan; ihipan
blue - asul; bughaw

English-Tagalog dictionary and thesaurus by Katig.Com


Go to next page for letter B
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us