English-Tagalog Dictionary and Vocabulary by Katig.Com
Translation, Meaning, Example of Use
Letter A
Abuse - Actually
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
abuse - abuso; magmalabis; lapastanganin
abused - naabuso; nalapastanganan
abusive - mapang-abuso; mapagmalabis; mapaglapastangan
academy - akademya
accede - pumayag; sumangayon
accelerate - arangkada; umarangkada
accelerated - umarangkada
acceleration -pagarangkada
accent - punto; tuldik
accent - palamuti
accept - tanggap; tanggapin; tumanggap
acceptable - matatanggap
acceptance - pagtanggap
access - daan; daanan
accessory - kagamitan; karagdagang gamit
accessory - kasapakat        (crime accessory - kasapakat sa krimen)
accident - sakuna; aksidente
accidental - hindi sinasadya
acclaim - ipagbunyi
accommodate - pagbigyan
accommodation - matitirahan; matutuluyan
accompanied - sinamahan
accompaniment - saliw
accompanist - tagasaliw
accompany -samahan
accomplish - gawin; tuparin
accomplishment - gawain; katuparan
accord - kasunduan; usapan; pagkakaintindihan
accordance - alinsunod
according - sang-ayon; ayon sa
accordingly - umaalinsunod; sumasang-ayon
accost - sita; sitahin
account - pahayag
account - tuos
accountant - tagapagtuos
accumulate - magtipon
accuracy - kawastuan; katumpakan
accurate - tama; tumpak; wasto; asintado
accusation - bintang
accuse - pagbintangan; akusahan
accused - akusado
accuser - tagapagbintang
accustom - isanay; ihilig; igawi
ache -  sakit; kirot
achieve - kamtan; makamit
achievement - nakamtan; nagawa
aching - masakit; makirot
acid - asido
acknowledge - tanggapin; kilalanin
acknowledgement - pagtanggap; pagkilala
acquaint - ipakilala; ipaalam
acquaintance - kakilala; pagkakilala
acquire - makuha; matamo
acquit - pawalang-sala
across - ibayo; kabila
act - n. gawa; kilos
act - v. gumawa; kumilos
acting - pagaartista; nagaartista
action - galaw; kilos; hakbang
active - masipag; maliksi; aktibo
active voice - tahasang tinig
activity - gawain; pagkilos; kilusan
actor - artista; artistang lalake
actress - artista; artistang babae
actually - sa totoo; sa katunayan
More letter A:
page 1  page 2  page 3  page 4  page 5  page 6  page 7  page 8  page 9  page 10
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us