English-Tagalog Dictionary and Vocabulary by Katig.Com
Translation, Meaning, Example of Use
Letter A
A - Abundant
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
a (one) - adj. ang; isa; isang
aback - udlot; gulantang         (taken aback - naudlot; nagulantang)
abacus - abakus
abandon - iwan; iwanan; pabayaan; talikuranl
abandonment - pag-iwan; pagpabaya; pagtalikod
abase - lait; dusta; laitin; dustahin
abate - humupa; pahupain; humulaw
abatement - paghupa; paghulaw
abbey - monasteryo
abbreviate - daglatin; paikliin
abbreviation - daglat; pagpapaikli
abdicate -magbitiw; bitiwan
abdication - pagbibitiw
abdomen - sikmura; tiyan
abduct - tangayin; kidnapin
abduction - pagtangay; pagkidnap
abeyance - pagpigil; paghihintay
abhor - suklam; masuklam; kasuklaman
abhorrence - pagkasuklam
abhorrent - nakakasuklam; kasuklam-suklam
abide - sunod; sumunod
abiding - sumusunod
ability - kakayahan; abilidad
able - kaya
abnormal - naiiba; hindi pangkaraniwan
aboard - nakasakay; nakaukyabit
abode - tirahan
abolish - alisin; tanggalin; sirain
abolition - pag-alis; pagtanggal; pagsira
abominable - kinaiinisan; kinasusuklaman
abort - pigilan; ihinto
abortive - napigilan; nahinto; nabigo
abound - sagana; managana
about - tungkol; hinggil
about - malapit; sa paligid
above - sa itaas; mas mataas
aboveboard - hayagan; nakikita
abrasion - gasgas; galos
abrasive - maligasgas
abreast - magkaagapay
abridge - paikliin
abridged - pinaikli
abridgement - pagpapaikli
abroad - ibang bansa; ibang lupain
abrogate - pawalang bisa
abrupt - bigla; agad
abruptly - biglaan; agaran
abscess - sugat na nagnanana
abscission - pagputol; pagtanggal
abscond - tumalilis; tumakas
absence - kawalan; pagkawala; pagpalya; pagliban
absent - wala; pumalya; lumiban
absent-minded - malimutin; makakalimutin
absent-minded - limot-limot; mali-mali
absolute - ganap; lubos
absolutely - sakdal; kasukdulan
absolution - kapatawaran
absolve - pawalang-sala
absorb - isaisip; itanim sa isip
absorb - sipsipin
absorption - pagsipsip
abstain - iwasan; tigilan
abstinence - pag-iwas; pagpigil sa sarili
abstract - makadiwa; baliwag
absurd - katawa-tawa
abundance -kasaganaan
abundant - sagana; masagana
More letter A:
page 1  page 2  page 3  page 4  page 5  page 6  page 7  page 8  page 9  page 10
KATIG.COM
Sections

Anecdotes
Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Idioms
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
WeatherFilipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us