English Meaning of Filipino Words by Katig.Com
Letrang Y
Yabag - Yurakan
yabag -  n. footstep                                                  May narinig akong mga yabag.
                                                                            I heard some footsteps.
yabang - n. pride, ego                                             Sobra ang yabang mo.
                                                                           You have too much pride.
yabong - n. growth
yagit - n. rubbish; debris
yagyag - n. trot; a trotline
yagyag - to spawn; to lay eggs
yagyag - jogging
yakag - induce; persuade
yakagin - to induce; to persuade
yakal - a native tree or timber
yakap - embrace
yakapin - to embrace
yaman - wealth; treasure
yamang - since                                                         Ako ang pupunta yamang ayaw mo.
                                                                            I will go since you don't want to.
yamas - bagasse
yamas, slang - wet fart; soil in underwear
yamba - threat
yambaan - to threaten
yamot - annoyance

English meaning of Filipino words by Katig

yanig - shake; quake
yanigin - to shake
yano - plain; simple
yantok - rattan
yao - leave
yaon - that
yapa - coarseness
yapak - n. footprint
yapak - adj. bare-footed
yapakan - step on                                                     Huwag mong yapakan ang halaman.
                                                                            Don't step on the plant.
yapos - hug, embrace                                              Mahigpit ang yapos mo.
                                                                             Your hug  is tight.
yapusan - n. hugging; embracing
yapusin - to hug; to embrace
yarda - yard
yari - made; finished
yari (yaring) - pron. this
yariin - to make; to finish
yata - maybe; can be; perhaps
yate - yatch
yaya - n. nanny                                                           Ang yaya ni baby ay mabait.
                                                                            Baby's nanny is kind.
yaya - v. invite
yayain - to invite                                                         Yayain mo sila sa ating pulong.
                                                                            Invite them to our meeting.

English meaning of Filipino words by Katig

yelo - ice, yellow                                                        Maglagay ka ng yelo sa baso.
                                                                            Put ice in the glass.
yeso - chalk
yoyo - a toy                                                                 Nawala ni Boboy ang kanyang yoyo.
                                                                            Boboy lost his yoyo.
yugto - chapter; part
yugyog - shake, dance
yugyugan - dance; dance party                              Sa bahay ang yugyugan natin.
                                                                            The dance party will be in our house.
yugyugin - to shake                                                  Masamang yugyugin ang sanggol.
                                                                           It's bad to shake an infant.
yuko - bow, stoop
yukuan - to bow; to stoop
yukyok - crouch
yumao - died, passed away                                   Yumao ang pasyente kahapon.
                                                                            The patient died yesterday.
yungib - cave, cavern                                               Maraming yungib sa Montalban.
                                                                            There are many caves in Montalban.
yupi - fold; dent; distort
yupin - to fold; to dent; to distort
yupi-yupi - dented; distorted
yurak - trample
yurakan - to trample                                                 Huwag yurakan ang aming mga
karapatan.
                                                                            Don't trample on our rights.
For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D      G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y

For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M   N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Your Ad Here
Your Ad Here