Nothing is more
repugnant than the
smell of injustice.


Ignorance breeds
poverty and poverty
breeds ignorance.

It is time we Filipinos
join hands to break
this vicious cycle.
English-Tagalog Online Dictionary by Katig.Com
Translation, Meaning, Example of Use
Page 1 of letter C
Cab - Cloudy


cab - taksi
cabaret - kabaret
cabbage - repolyo
cacao - kakaw
cadence - kadensya
cadet - kadete; sundalo
cadre - kadre
cafeteria - kapeterya
cake - puto; bibingka
calculate - kuwentahin; tuusin
calf - bulo; bisero
call - n. tawag                                   You have a call from the U.S. May tawag ka mula sa Amerika.
call - v. tawag; tawagan                  Don't call me early. Huwag mo akong tawagan nang maaga.
called - tumawag
calling - n. adhikain
calling - v. tumatawag
calling card - tarheta
calm - hinahon; panatag
calmly - mahinahon; mapanatag
camp - kampo; himpilan
campus - kampus
can - n. lata                                                 One can of milk. Isang lata ng gatas.
can - v. kaya; pwede                                  You can do it. Kaya mong gawin.
canal - kanal; daluyan
canary - kanaryo
canyon - bangin
cap - sombrero
capital - puhunan; pangulong-bayan
captain - kapitan
car - sasakyan; kotse
caravan - karaban
card - tarheta; itiketa
care - pagkalinga;                                     Give him care. Bigyan mo siya ng pagkalinga.
care - malasakit                                         I care for you. May malasakit ako sa iyo.
careful - maingat
careless - pabaya; walang ingat            Don't be careless. Huwag kang pabaya.
carriage - kalesa; karwahe
carrier - tagapagdala; may dala
carry - buhatin; dalahin
carry on - ipagpatuloy
cart - kariton; kareton
carton - karton
case (box) - kahon; lalagyan
case (lawsuit) - kaso; demanda
castle - kastilyo
cat - pusa
catch - hulihin; saluhin
catcher - tagasalo
cattle (cow) - baka

celebrate - ipagdiwang
celebration - pagdiriwang
cent - sentimo; kusing
ceremony - seremonya
certain - tiyak; sigurado
chain - n. kadena; tanikala                 The chain is made of metal. Ang kadena ay gawa sa bakal.
chain - v. ikadena                                 Don't chain the dog. Huwag mong ikadena ang aso.
chained - v. ikinadena        
chair - upuan; silya
chairman - pinuno; lider
chance - pagkakataon; baka sakali
change (coins) - barya
change - n. bagbabago; pagpapalit      The country needs change. Kailangan ng bansa ang pagbabago.
change - n. barya; palit                             Do you have change for P100? May barya ka sa P100?
change - v. baguhin; palitan                    Change your dress. Palitan mo ang iyong damit.
character - n. tao; tauhan                         He is a bad character. Siya ay masamang tao.
character - ugali; pag-uugali                   Change your character. Baguhin mo ang iyong ugali.
charge - n. bintang                                    The prosecutor read the charge. Binasa ng taga-usig ang bintang.
charge - n. singil                                        His charge is too much. Mahal ang kanyang singil.
charge - v. singil; singilin                         Don't charge me too much. Huwag mo akong singilin ng mahal.
charge - sugod; sugurin                          Charge the enemy! Sugurin ang mga kaaway!
charity - kawanggawa
charitable - mapagkawanggawa
charm - panggayuma; bighani
cheap - mura
cheaper - mas mura
cheapest - pinakamura
cheapskate - barat
check - n. tseke
check - v. manmanan; suriin
cheer - saya; bunyi
cheer - magsaya; ipagsaya; magbunyi; ipagbunyi
cheerful - masayahin
chest - dibdib
chicken - manok
chieftain - puno
child - bata; anak
children - mga bata; mga anak
chimney - asuhan
choice - pili
choke - sakal; bulunan
choked - sinakal; nasakal; nabulunan
choose - piliin
Christmas - Pasko
Christmas season - Kapaskuhan
church - simbahan

circle - bilog
circular - pahayag; pahayagan
circular - pabilog
citizen - mamamayan
citizenship - pagkamamamayan
city - lunsod; lungsod; syodad; ciudad

City Hall - Pamahalaang Pambayan; Gusaling Panglunsod

civilization - katauhan; kabihasnan
civilized - makatao; makabihasnan

claim - angkin; mangangkin; angkinin
claimant - mangaangkin
clan - angkan
clap - palakpak; palakpakan
class - uri; klase
classification - kaurian; pag-uuri
classify - uriin
clay - putik
clean - adj. malinis
clean - v. linis; linisin; maglinis
cleaner - n. tagalinis
cleaner - adj. mas malinis
cleanest - adj. pinakamalinis
clear - malinaw; maliwanag
clearer - mas malinaw; mas maliwanang
clearest - pinakamalinaw; pinakamaliwanag
cleavage - dibdib
clever - marunong; matalino; tuso
cliff - bangin
climb - akyat; akyatin
climber - mangaakyat
clock - relo; orasan
close - sarado; isara
close - malapit
closer - mas malapit
closest - pinakamalapit
closet - taguan ng damit
clothes - damit; bihisan
clothesline - sampayan
cloud - n. ulap
cloudy - adj. maulap

More English words here starting with letter C
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Your Ad Here
Your Ad Here