Nothing is more
repugnant than the
smell of injustice.


Ignorance breeds
poverty and poverty
breeds ignorance.

It is time we Filipinos
join hands to break
this vicious cycle.
English-Tagalog Dictionary and Thesaurus by Katig.Com
Translation, Meaning, Example of Use
Letter B
Babe - Blue


babe, slang - babae; batang babae
baboon - unggoy
baby (infant) - sanggol; bata
baby-sit - magbantay ng sanggol o bata
baby-sitting - pagbabantay ng sanggol o bata
bachelor - binata
back - adj. sa likod
back - n. likod
back - v. balik; bumalik
back - v. itaguyod; suportahan
backbone - gulugod
backer - tagapagtaguyod; tagasuporta
backpack - bakpak
backpay - habol-bayad
backward - paurong; patalikod
backyard - likuran
bad - masama
bag - supot; bayong; bag
badge - tsapa
bail - piyansa
baker - panadero
bakery - panaderya
balance - panimbang                          He lost his balance.
                                                Nawalan siya ng panimbang.
balance - balanse                                Bank balance. Balanse sa bangko.
balance (scale) - timbangan              They used the balance.
                                                Ginamit nila ang timbangan.        
ball - bola                                               Let’s play ball. Laro tayo ng bola.
ball - sayawan
ballpark - palaruan
bamboo - kawayan
ban - ipagbawal
banana - saging
banca - bangka
band - pulutong
bandage - n. benta
bandage - v. bendahan
bandit - bandido
bank - bangko; pampang                   There is a bank nearly.
                                                May bangko malapit dito.
bank - pampang                                   They are at the river bank.
                                                Sila ay nasa pampang ng ilog.
bankroll - gastusan; tustusan
barber - barbero                                   He is a good barber.
                                                Siya ay mahusay na barbero.
bare - hubad
bark - tahol
basket - buslo                                       Put the fruits in the basket.
                                                Ilagay ang mga prutas sa buslo.
bathe - maligo
bathroom - paliguan
battle - labanan; digmaan
beautiful - maganda                            Your dress is beautiful.
                                                Maganda ang  damit mo.
bed - kama; higaan; tulugan              You sleep in bed. Matulog ka sa kama.
bedroom - silid tulugan
before - bago                                         Let me know before you go.
                                                Magpaalam ka bago ka umalis.
beggar - pulubi                                      There are beggars in the city.
                                                May mga pulubi sa lunsod.
behind - sa likod; sa kabila                He hides behind the wall.
                                                Nagtago siya sa likod ng dingding.
being - pagkatao
belief - paniwala; paniniwala
believe - maniwala; paniwalaan
bell - kampana; batingaw
below (under) - sa ibaba; sa ilalim
belt - n. sinturon
beside - tabi; sa tabi
best - adj. pinakamahusay
better - adj. mas mahusay
between - adj. sa pagitan
beyond - sa kabila

English-Tagalog dictionary and thesaurus by Katig.Com

big (huge) - adj. malaki
bigger - adj. mas malaki
biggest - adj. pinakamalaki
bind - talian
bird - ibon
birth - kapanganakan
birthday - araw ng kapanganakan
bite - kagatin
bitter - mapait; masaklap
black - itim
blackboard - pisara
blade - talim
bleed - dumugo
bless - pagpalain
blessing - pagpapala
blind - n. kurtina
blind - adj. bulag; seeing impaired
block - v. harangan; barahan
blood - n. dugo
bloody - adj. madugo; duguan
blow - hipan; ihipan
blue - asul; bughaw

English-Tagalog dictionary and thesaurus by Katig.Com


Go to next page for letter B
For English to Tagalog:
Click on the first letter of the English word to get its Tagalog translation:
A   B  C  D  E  F  G  H   I   J  K   L   M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

For Tagalog to English:
Click on the first letter of the Tagalog word to get its English translation:
A   B   K   D   E   G   H   I   L   M   N   O   P   R   S   T   U   W   Y
KATIG.COM
Sections

Charities
Colleges
Dictionary
Education
Government
History
Philippine News
Phone Directory
Schools
Travel
Universities
Weather
Filipino Corner

Alamat
Balita
Bugtong
Idioms
Kasabihan
Kawikaan
Pabula
Palaisipan
Pinoy JokesEmail Us
Your Ad Here
Your Ad Here